ระบบประมวลผลรายการ (Transaction Processing Systems)TPS
ระบบประมวลผลรายการ หมายถึง ระบบสารสนเทศที่ใช้ในการเปลี่ยนข้อมูลดิบจากการปฏิบัติงานให้อยู่ในรูปแบบที่เครื่องจักรสามารถอ่านได้, เก็บรายละเอียดรายการ, ประมวลผลรายการและสั่งพิมพ์รายละเอียดรายการ ออกมาได้ รายการ (Transaction) คือ การกระทำพื้นฐานที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินการทางธุรกิจ เช่น การขายสินค้า การจองตั๋วเครื่องบิน การซื้อสินค้าผ่านเครดิตการ์ดและการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าคงคลัง จัดเป็นรายการทั้งสิ้น ระบบประมวลผลรายการนิยมใช้ในการประมวลผลบัญชี, การขาย, หรือประมวลผลข้อมูลสินค้าคงคลัง เนื่องจากข้อมูลเหล่านี้เป็นที่ต้องการของระบบสารสนเทศอื่นๆในองค์กรในการดำเนินการของระบบประมวลผลรายการ ข้อมูลถูกนำเข้าไปยังคอมพิวเตอร์ของระบบสารสนเทศ โดยใช้แป้นพิมพ์หรืออุปกรณ์อื่นๆ ข้อมูลจะถูกเก็บอยู่ในคอมพิวเตอร์จนกระทั่งพร้อมที่จะถูกประมวลผล หลังจากที่ข้อมูลถูกป้อนเข้าไปแล้ว จะเกิดการประมวลผลเพื่อเปลี่ยนข้อมูลเป็นสารสนเทศที่มีประโยชน์ในการจัดการ โดยระบบประมวลผลรายการจะทำการบันทึกรายการลงในฐานข้อมูลและผลิตเอกสารที่เกี่ยวข้องกับรายการนั้นออกมา อาจอยู่ในรูปแบบของรายงาน, ตาราง, กราฟ,ภาพเคลื่อนไหว และเสียงฯลฯ ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้สารสนเทศนั้นๆ
ระบบประมวลผลรายการสามารถแบ่งตามวิธีการประมวลผลข้อมูล ได้แก่
1 ระบบการประมวลผลแบบกลุ่ม (Batch Processing System) ข้อมูลจากหลายๆรายการ จากผู้ใช้หลายๆ คน หรือจากช่วงเวลาหลายๆ ช่วง ถูกรวมเข้าด้วยกัน, นำเข้า และประมวลผลเหมือนเป็นกลุ่มเดียว ตัวอย่างเช่น ยอดขายรายวันซึ่งถูกประมวลผลเพียงวันละหนึ่งครั้ง จะใช้ระบบการประมวลผลแบบกลุ่มนี้เมื่อข้อมูลไม่จำเป็นต้องปรับปรุงทันที และเมื่อมีข้อมูลจำนวนมากที่คล้ายกัน ต้องถูกประมวลผลในครั้งเดียวกัน
2 ระบบการประมวลผลแบบออนไลน์ (Online Processing System) รายการถูกประมวลผลเมื่อเกิดรายการนั้นขึ้น แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ
2.1 การประมวลผลเชิงรายการ (Transactional Processing) ข้อมูลถูกประมวลผลเมื่อป้อนข้อมูลเข้าโดยไม่ต้องเก็บไว้ประมวลผลในภายหลัง เช่น ระบบเช็ครายการสินค้าออกของร้านขายของชำ โดยระบบจะทำการออกใบเสร็จรับเงินที่แสดงรายการสินค้าทันทีหลังจากรายการสินค้าต่างๆ ที่ซื้อ ถูกประมวลผล
2.2 การประมวลผลแบบทันที (Real-time Processing) ใช้ในระบบควบคุม หรือระบบที่ต้องการให้เกิดผลสะท้อนกลับ เช่นขบวนการควบคุมอุณหภูมิของห้างสรรพสิน การทำงานของการประมวลผลแบบทันที สามารถไปมีผลกระทบกับตัวรายการนั้นๆ เอง ถ้าผู้ใช้หลายรายแข่งขันกันเพื่อใช้ทรัพยากรเดียวกัน เช่นที่นั่งบนเครื่องบิน หรือในชั้นเรียนพิเศษ
 
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System) MIS
คุณสมบัติของข้อมูลที่ดี 
     1. ถูกต้อง (accurate) 
     2. ทันเวลา (timeliness) 
     3. สอดคล้องกับงาน (relevance) 
     4. สามารถตรวจสอบได้ (verifiable) 
------------------------------------------------------------------------------
การพัฒนาระบบสารสนเทศต้องคำนึงถึงคุณสมบัติของ MIS 
     1. ความสามารถในการจัดการข้อมูล (data manipulation) 
     2. ความปลอดภัยของข้อมูล (data security) 
     3. ความยืดหยุ่น (flexibility) 
     4. ความพอใจของผู้ใช้ (user satisfaction) 
------------------------------------------------------------------------------
ประโยชน์ของ MIS 
     1. ช่วยให้ได้ข้อมูลที่ต้องการ ได้ทันเหตุการณ์ 
     2. ช่วยให้กำหนดกลยุทธ์ และวางแผนปฏิบัติการได้ 
     3. ช่วยให้ตรวจสอบผลการดำเนินงานได้ 
     4. ช่วยให้ศึกษา และวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา 
     5. ช่วยให้สามารถวิเคราะห์ปัญหา หรืออุปสรรค เพื่อหาวิธีแก้ไข 
     6. ช่วยลดค่าใช้จ่าย 
------------------------------------------------------------------------------
การจัดโครงสร้างของสารสนเทศตามการนำไปใช้แบ่งได้ 4 ระดับ 
     1. Top management : ระดับวางแผนกลยุทธ์ นโยบาย และการตัดสินใจ 
     2. Middle management : ระดับวางแผนการปฏิบัติการ ในระดับยุทธวิธี 
     3. Bottom management : ระดับควบคุมการปฏิบัติการ และขั้นตอนต่าง ๆ 
     4. Operation : ระดับปฏิบัติการ 
------------------------------------------------------------------------------
ระบบย่อย หรือส่วนประกอบของ MIS 
     1. ระบบประมวลผลรายการ (TPS--Transaction Processing Systems) เช่น การบันทึกรายการบัญชี การขาย การผลิต เป็นต้น 
     2. ระบบการจัดการรายงาน (MRS--Management Reporting System) ช่วยจัดเตรียมรายงานสนองความต้องการของผู้ใช้ เช่น Grade report 
     3. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (DSS--Decision Support System) ช่วยเตรียมรายงาน เพื่อเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจของผู้บริหารระดับต่าง ๆ 
     4. ระบบสารสนเทศสำนักงาน (OIS--Office Information System) ระบบสารสนเทศในสำนักงานโดยอาศัยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
------------------------------------------------------------------------------
การรวมความสัมพันธ์ของแต่ละระบบย่อยเข้าด้วยกัน 
     1. ESS--Executive Support Systems 
     2. MIS--Management Information Systems 
     3. DDS--Decision Support Systems 
     4. OIS--Office Information Systems 
     5. TPS--Transaction Processing Systems 
------------------------------------------------------------------------------
การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ (Information Resource Management) 
          สารสนเทศถือเป็นทรัพยากรหนึ่งที่จำเป็นต่อการบริหารในองค์กร จึงต้องมีการจัดสรร และจัดการอย่างเป็นระบบ 
------------------------------------------------------------------------------
กระบวนการการประมวลผล แนะการนำไปใช้ 
     1. ข้อมูล (data) 
     2. การประมวลผล (process) 
     3. สารสนเทศ (information) 
     4. ผู้บริหาร (administrator) 
     5. การตัดสินใจ (decision) 
------------------------------------------------------------------------------
เป้าหมายของระบบสารสนเทศ (objective of information system) 
     1. เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 
     2. เพิ่มผลผลิต 
     3. เพิ่มคุณภาพในการบริการลูกค้า 
     4. ผลิตสินค้าใหม่ และขยายผลิตภัณฑ์ 
     5. สร้างทางเลือกในการแข่งขัน 
     6. สร้างโอกาสทางธุรกิจ 
     7. ครองใจลูกค้า และปกป้องจากคู่แข่ง 
------------------------------------------------------------------------------
พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     1. ส่วนประกอบของระบบสารสนเทศบนพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ (input, memory, arithmetic and logic, control, output) 
           - Hardware 
           - Software 
           - Data 
           - People 
     2. ผู้เขียนโปรแกรม ผู้ใช้ และผู้วิเคราะห์ระบบ 
     3. เทคนิคในการปฏิบัติของระบบสารสนเทศบนพื้นฐานคอมพิวเตอร์ (technical operation of Computer-Base Information Systems--CBIS) 
     4. การจัดข้อมูลบนพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ 
     5. รูปแบบการประมวลผล 
------------------------------------------------------------------------------
แหล่งของข้อมูลสารสนเทศ 
     1. แหล่งข้อมูลภายนอก 
     2. แหล่งข้อมูลภายใน 
           2.1 สารสนเทศที่ได้มาจากการประมวลผลข้อมูล 
           2.2 สารสนเทศที่ได้จากแหล่งอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการประมวลผล 
           2.3 สารสนเทศที่ได้จากผู้บริหารในระดับที่ต่ำกว่า
 
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ(Decision Support Systems) DSS
DSS เป็นซอฟแวร์ที่ช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการ การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการสร้างตัวแบบที่ซับซ้อน ภายใต้ซอฟต์แวร์เดียวกัน นอกจากนั้น DSSยังเป็นการประสานการทำงานระหว่างบุคลากรกับเทคโนโลยีทางด้านซอฟต์แวร์ โดยเป็นการกระทำโต้ตอบกัน เพื่อแก้ปัญหาแบบไม่มีโครงสร้าง และอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ใช้ตั้งแต่เริ่มต้นถึงสิ้นสุดขั้นตอนหรืออาจกล่าวได้ว่า DSS เป็นระบบที่โต้ตอบกันโดยใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อหาคำตอบที่ง่าย สะดวก รวดเร็วจากปัญหาที่ไม่มีโครงสร้างที่แน่นอน ดังนั้นระบบการสนับสนุนการตัดสินใจ จึงประกอบด้วยชุดเครื่องมือ ข้อมูล ตัวแบบ (Model) และทรัพยากรอื่นๆ ที่ผู้ใช้หรือนักวิเคราะห์นำมาใช้ในการประเมินผลและแก้ไขปัญหา ดังนั้นหลักการของDSS จึงเป็นการให้เครื่องมือที่จำเป็นแก่ผู้บริหาร ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีรูปแบบที่ซับซ้อน แต่มีวิธีการปฏิบัติที่ยืดหยุ่น DSS จึงถูกออกแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ไม่เพียงแต่การตอบสนองในเรื่องความต้องการของข้อมูลเท่านั้น
 
ระบบสนับสนุนผู้บริหาร (Executive Information Systems) EIS
ระบบสนับสนุนผู้บริหารเพื่อการบริหารชั้นสูง (EIS) เป็นระบบข่าวสารที่มีความสำคัญ ต่อผู้บริหารองค์กรในเรื่องการพิจารณากำหนดนโยบาย วางแผน กลยุทธ ขององค์กรให้สามารถจัดการองค์กร ให้สามารถดำเนินการบรรลุเป้าหมายหรือแข่งขันกับองค์กรอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดทำระบบข่าวสารเพื่อการบริหารชั้นสูง มิอาจจัดทำโดยเอกเทศได้โดยลำพัง จะต้องรอผลการพัฒนาระบบข้อมูล-ข่าวสารขั้นต้นอื่น ๆ ขึ้นก่อน ข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติงานในระบบ TPS, MISและ/หรือ DSS จะเป็นรากฐานที่สามารถนำมาสรุปประมวลผลกับข้อมูล (ถ้าจำเป็น) ภายนอก เพื่อประกอบการตัดสินใจ บ่อยครั้งการพัฒนาระบบ EIS จากวิธีการข้างต้นมิอาจได้ข้อมูลภายในองค์กรอย่างครบถ้วน การเข้าสู่วงจรการพัฒนาระบบงาน (System Development Life Cycle) เพื่อพัฒนาระบบข่าวสารจึงเป็นวิธีการพื้นฐานที่ต้องกระทำ หลายๆ องค์กรไม่ต้องการประสบปัญหาขั้นต้น การจัดทำแผนแม่บทสารสนเทศ เพื่อกำหนดกรอบของระบบงานสารสนเทศหลัก ระบบย่อย และความต้องการข้อมูล ของแต่ละประเภทของระบบข่าวสาร (TPS, MIS, DSS, EIS) ไว้อย่างครบถ้วน ในขั้นต้นนั้นกำหนดความจำเป็นเร่งด่วน จะช่วยในการพิจารณาคัดเลือกระบบงานที่จะพัฒนาก่อนหลังต่อไปได้อย่างมีระบบ 
 
ระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert System) ES
มีส่วนคล้ายคลึงกับระบบอื่น คือเป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่ช่วยผู้บริหารแก้ไขปัญหา หรือทำการตัดสินใจได้ดีขึ้น ES จะเกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ (Knowledge) มากกว่า สารสนเทศถูกออกแบบมาให้ช่วยในการตัดสินใจโดยใช้วิธีเดียวกับผู้เชี่ยวชาญที่เป็นมนุษย์ โดยใช้หลักการทำงานด้วยระบบ ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ระบบผู้เชี่ยวชาญจะทำการโต้ตอบกับมนุษย์ โดยมีการถามข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อความกระจ่างให้ข้อแนะนำ และช่วยเหลือในกระบวนการตัดสินใจ นั่นคือ การทำงานคล้ายกับเป็นมนุษย์ผู้เชี่ยวชาญในการแก้ไขปัญหานั้น ๆ เป็นการจำลองความรู้ของผู้เชี่ยวชาญจริง ๆ มา โดยผู้เชี่ยวชาญในที่นี้ เป็นได้ทั้งผู้เชี่ยวชาญในการบริหาร ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องภาษี ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องยา หรือแม้แต่ผู้เชี่ยวชาญในการทำอาหารก็ตามระบบผู้เชี่ยวชาญจะทำการโต้ตอบกับมนุษย์ โดยมีการถามข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อความกระจ่างให้ข้อแนะนำ และช่วยเหลือในกระบวนการตัดสินใจ นั่นคือ การทำงานคล้ายกับเป็นมนุษย์ผู้เชี่ยวชาญในการแก้ไขปัญหานั้น ๆ เป็นการจำลองความรู้ของผู้เชี่ยวชาญจริง ๆ มา โดยผู้เชี่ยวชาญในที่นี้ เป็นได้ทั้งผู้เชี่ยวชาญในการบริหาร ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องภาษี ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องยา หรือแม้แต่ผู้เชี่ยวชาญในการทำอาหารก็ตาม
 
ระบบสำนักงานอัตโนมัติ (Office Automation Systems) OAS
เป็นแนวคิดในการนำเอาระบบเครือข่ายมาใช้เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ สำนักงานต่าง ๆ และผนวกด้วยซอฟต์แวร์สำหรับช่วยงานในสำนักงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้เป็นสำนักงานไร้กระดาษ โดยให้ทำงานต่อไปนี้
 - สื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
 - จัดพิมพ์เอกสารต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และมีคุณภาพ
 - การออกแบบสิ่งพิมพ์และเอกสาร โดยโปรแกรมที่ได้รับความนิยมค่อนข้างมากในขณะนี้ก็คือโปรแกรม
PageMaker
- รับข้อความจากผู้โทรศัพท์เข้ามาติดต่อแล้วบันทึกเสียงนั้นไว้หากผู้รับไม่อยู่ในสำนักงาน
- บันทึกภาพลักษณ์ (Inage) ของเอกสารต่าง ๆ ไว้ในระบบประมวลภาพลักษณ์ (Image Processing System)
 - มีระบบประชุมทางไกล (Video Teleconference) เป็นระบบที่ใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมอุปกรณ์สื่อสาร และกล้อง
วีดิทัศน์ ทำให้ผู้บริหารหน่วยงานสามารถประชุมปรึกษาหารือกับผู้บริหารที่อยู่คนละสถานที่โดยไม่ต้องเสียเวลา
เดินทางไปประชุมด้วยกัน
______________________________________________________________________________
 
นางสาววิชุดา สมศรี การบัญชี 2 ปี
รหัส 5506103081 Section 2

Comment

Comment:

Tweet