แบ่งตามลักษณะการประมวลผลแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ
        1) ข้อมูลที่เป็นตัวเลข (Numeric Data) หมายถึง ข้อมูลที่ใช้แทนจำนวนที่สามารถนำ ไปคำนวณได้ ข้อมูลแบบนี้เขียนได้หลายรูปแบบ คือ
            ก. เลขจำนวนเต็ม หมายถึง ตัวเลขที่ไม่มีจุดทศนิยม เช่น 12, 9, 137 , 8319 , -46
            ข. เลขทศนิยม หมายถึง ตัวเลขที่มีจุดทศนิยม ซึ่งอาจมีค่าเป็นจำนวนเต็ม เช่น 12 หรือเป็นจำนวนที่มีเศษทศนิยมก็ได้ เช่น 12.763
                เลขทศนิยมแบบนี้สามารถเขียนได้ 2 รูปแบบคือ
                    ก. แบบที่ใช้กันทั่วไป เช่น 12., 9.0 ,17.63, 119.3267 , -17.34
                    ข. แบบที่ใช้งานทางวิทยาศาสตร์ เช่น
                        123. x 104          หมายถึง  1230000.0
                        13.76 x 10-3       หมายถึง  0.01376
                        - 1764.0 x 102    หมายถึง   -176400.0
                        - 1764.10-2         หมายถึง  -17.64
        2) ข้อมูลที่เป็นตัวอักขร (Character Data) หมายถึง ข้อมูลที่ ไม่สามารถนำ ไปคำนวณได้ แต่อาจนำไปเรียงลำดับได้ เช่น การเรียงลำดับตัวอักษร ข้อมูลอาจเป็นตัวหนังสือ ตัวเลข หรือเครื่องหมายใด ๆ เช่น COMPUTER, ON-LINE, 1711101, &76     
            แบ่งตามแหล่งที่มาของข้อมูล  จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ
                1. ข้อมูลปฐมภฺมิ (Primary Data) หมายถึง ข้อมูลที่ได้จากการรวบรวม หรือบันทึกจากแหล่งข้อมูลโดยตรง ซึ่งอาจจะได้จากการสอบถาม การสัมภาษณ์ การสำรวจ และการจดบันทึก ตลอดจนการจัดหามาด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติ เช่น เครื่องอ่านรหัสแท่ง เครื่องอ่านแถบแม่เหล็ก
                2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) หมายถึง ข้อมูลที่มีผู้อื่นรวบรวมไว้ให้แล้ว บางครั้งอาจมีการประมวลผลเพื่อเป็นสารสนเทศ เช่น สถิติจำนวนประชากรแต่ละจังหวัด สถิติการนำสินค้าเข้า และการส่งสินค้าออก เป็นต้น 
 
ตัวอย่างประเภทข้อมูลสารสนเทศ
 
 
 
นางสาวววิชุดา สมศรี การบัญชี 2 ปี
รหัส 5506103081 section 2

Comment

Comment:

Tweet