1.ระบบข้อมูล องบริษัทหนึ่งๆ อาจจะเก็บข้อมูลรายละเอียด ของพนักงานทุกคน  ข้อมูลโครงการและแผนกต่างๆ ของบริษัท  รวมถึงอาจจะจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับญาติๆ ของพนักงานในบริษัทด้วยเพื่อประโยชน์ในการให้สวัสดิการแก่พนักงาน  จะเห็นได้ว่าฐานข้อมูลมีอยู่ทั่วไป  ขึ้นอยู่กับว่าจะจัดการกับข้อมูลเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างไรคำตอบก็คือ  ท่านควรจะเลือกซื้อซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูลขึ้นมา ๑ ซอฟต์แวร์  เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ตาม  ซอฟต์แวร์ประเภทนี้มีอยู่มากในท้องตลาด  ในการตัดสินใจเลือกซื้อและเลือกใช้ซอฟต์แวร์  ทางหน่วยงานคงจะต้องศึกษาข้อมูลกันในหลายแง่มุม  เช่น  ปริมาณของข้อมูลที่ต้องการจัดเก็บ  ชนิดของข้อมูล  งบประมาณที่มีอยู่สำหรับจัดซื้อซอฟต์แวร์ดีบีเอ็มเอส  รูปแบบ  รายงานที่ต้องการ  เป็นต้น  เพื่อค้นหาและระบุว่าควรจะใช้ซอฟต์แวร์ใดกับข้อมูลของหน่วยงาน  ซึ่งซอฟต์แวร์เหล่านี้มักจะมีข้อเด่นและข้อด้อยต่างแง่มุมกันไป
 
 2.ระบบจองตั๋วเครื่องบิน  ซึ่งข้อมูลที่จัดเก็บอาจประกอบด้วยรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับแต่ละเที่ยวบิน  รายละเอียดเกี่ยวกับราคาตั๋ว  และจำนวนตั๋วที่ยังคงเหลืออยู่  พร้อมทั้งข้อมูลของลูกค้า  ซึ่งอาจจะเก็บชนิดของอาหารและหมายเลขที่นั่งที่ลูกค้าต้องการด้วย  
3.ระบบธนาคาร  ซึ่งข้อมูลที่จัดเก็บอาจจะประกอบด้วยรายละเอียดของลูกค้า  โดยจัดเก็บชื่อ  ที่อยู่  รายการฝากเงินรายการสินเชื่อ  ยอดคงเหลือของบัญชีแต่ละประเภท  เป็นต้น 
 
4. ระบบสินค้า ซึ่งข้อมูลที่จัดเก็บจะเป็นข้อมูลชื่อของสินค้าและตัวเลขของสินค้า รายละเอียดเกี่ยวกับตัวสินค้าที่มีอยู่ในร้าน 
 
5.ระบบการยืมหนังสือในห้องสมุด ซึ่งเป็นข้อมูลที่จัดเก็บชื่อของผู้ยืมหนังสือ และวันเวลาที่ยืมและคืนหนังสือ
 

นางสาววิชุดา สมศรี  การบัญชี 2 ปี

รหัส 5506103081 section 2

edit @ 11 Jul 2012 08:13:12 by MAMEAW

Comment

Comment:

Tweet