สำหรับฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีผู้ใช้จำนวนมาก  จะต้องมีผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย  ทั้งในแง่การออกแบบ  การใช้งาน  และการบำรุงรักษา  ซึ่งบุคลากรเหล่านี้  ได้แก่

ผู้จัดการฐานข้อมูล  (Database  Administrator) : เป็นผู้ดูแลทั้งฐานข้อมูลและระบบจัดการฐานข้อมูล มีหน้าที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัยของข้อมูล  ประสานงานและตรวจสอบการใช้งาน  รวมทั้งจัดหาและดูแลรักษาอุปกรณ์ทั้งทางด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์

นักออกแบบฐานข้อมูล  (Database  Designer) :  รับผิดชอบการกำหนดรูปแบบและโครงสร้างของข้อมูลที่จะนำมาเก็บไว้ในระบบฐานข้อมูล  งานนี้มักจะต้องทำก่อนการจัดเก็บฐานข้อมูล  โดยนักออกแบบจะต้องสอบถามรายละเอียดต่างๆ ของข้อมูล  ที่ต้องการจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลจากกลุ่มผู้ใช้  เพื่อให้สามารถเข้าใจความต้องการได้อย่างถูกต้อง  แล้วจึงนำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์และออกแบบ  ซึ่งเมื่อออกแบบเรียบร้อยแล้ว  ก็ควรจะนำไปให้ผู้ใช้ตรวจสอบว่าตรงกับความต้องการของผู้ใช้และครบถ้วนหรือไม่ถ้าไม่ถูกต้อง  หรือไม่ครบถ้วน  ก็จะได้แก้ไขก่อน การพัฒนาเพื่อนำไปใช้งานจริง 

กลุ่มผู้ใช้  (End  Users)คือกลุ่มผู้ที่ ต้องการเข้าถึงข้อมูล  เพื่อทำการดูข้อมูล  ปรับปรุงข้อมูล  และจัดทำรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล  กลุ่มผู้ใช้แบ่งได้เป็น  ๔  ประเภทด้วยกันคือ 

๑.  ผู้ใช้แบบแคสชวล  (casual  end  users)

      ต้องการใช้ข้อมูลที่แตกต่างกันในแต่ละครั้งของการใช้งาน 

๒.  ผู้ใช้ที่ทำงานกับข้อมูลเหมือนๆ กันในทุกครั้ง  (naive  หรือ  parametric  end  users) 

       ตัวอย่างเช่น  พนักงานของธนาคารที่ทำหน้าที่รับฝาก-ถอนเงิน 

๓.  กลุ่มผู้ใช้ที่ต้องเข้าใช้ (sophisticated  end  users)   

        รายละเอียดของข้อมูลในส่วนโครงสร้างภายในเช่น วิศวกร นักวิทยาศาสตร์ นักวิเคราะห์งาน 

๔.  ผู้ใช้ที่ใช้ฐานข้อมูลส่วนบุคคล  (stand-alone  users)

        โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่มีวิธีการทำงานที่ง่ายและสวยงาม

นักวิเคราะห์ระบบและนักเขียนโปรแกรมประยุกต์  (System  analysts  and  Application  Programmers) : เป็นผู้รวบรวม  วิเคราะห์ออกแบบโปรแกรมตามความต้องการของผู้ใช้ และเป็นผู้พัฒนาโปรแกรมเพื่อให้ทำงานตามความต้องการของผู้ใช้  บุคลากรทั้งสองประเภทควรจะมีความคุ้นเคยกับความสามารถของระบบจัดการฐานข้อมูลที่เลือกใช้เป็นอย่างดี

ผู้ออกแบบและพัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูล (DBMS  Designers  and  Implementers) : เป็นกลุ่มบุคคลที่ออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูลซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่และซับซ้อน  ประกอบไปด้วยส่วนสำคัญหลายส่วน    เช่น  ส่วนการสร้างพจนานุกรมข้อมูล  ภาษาในการดึงข้อมูล  ส่วนติดต่อกับผู้ใช้  ส่วนการเข้าถึงข้อมูล  และส่วนความปลอดภัยของข้อมูล  เป็นต้น ซึ่งกลุ่มนี้คือ  บริษัทผู้ผลิตซอฟต์แวร์ดีบีเอ็มเอส นั่นเอง

ผู้พัฒนาเครื่องมือ  (Tool  Developers) :เครื่องมือเป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการออกแบบและใช้งานระบบฐานข้อมูล  อีกทั้งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้สูงขึ้น  และมักจะจำหน่ายแยกจากระบบจัดการฐานข้อมูล

พนักงานปฏิบัติการและผู้ดูแลระบบ (Operators  and  Maintenance  Personnel) : เป็นกลุ่มบุคลากรที่ทำหน้าที่ดูแลและบำรุงรักษาทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของระบบฐานข้อมูลในขณะใช้งานจริง

______________________________________________________________________________

edit @ 10 Jul 2012 13:14:26 by MAMEAW

นางสาววิชุดา สมศรี  การบัญชี 2 ปี

รหัส 5506103081 section 2

edit @ 11 Jul 2012 00:09:37 by MAMEAW

edit @ 11 Jul 2012 08:11:46 by MAMEAW

Comment

Comment:

Tweet